Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Sygedagpengeforløb

På baggrund af en række spørgsmål om sygedagpengeforløb i forskellige facebookgrupper har vi fundet anledning til en artikel om sygedagpenge. Det er helt umuligt i en kort artikel at lave en udførlig beskrivelse af et meget komplekst og omfattende stofområde, så her har du en kort opsummering af de vigtigste regler på sygedagpengeområdet.

Uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom
Det er ikke sygdommen i sig selv, der gør dig berettiget til sygedagpenge. Forudsætningerne er, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet og at du er uarbejdsdygtig på grund af din egen sygdom.

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver
Hvis du som lønmodtager ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har du ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver i 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage forlænges ikke, selv om der i perioden forekommer søgnehelligdage, fridage, arbejdskonflikt el.lign., der kan afbryde udbetalingen af sygedagpenge.

Beskæftigelseskrav i forhold til arbejdsgiveren
Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren forudsætter, at du på første fraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver og i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.

Sygedagpenge fra kommunen
Du har som lønmodtager ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter, at retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren eller udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt,

Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen
Du har som lønmodtager ret til sygedagpenge fra din kommunen, når du:

 • er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned samt ikke har ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver for samme periode og beskæftigelsesforhold.
 • hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade og ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, så har du ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, selv om du ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Vurdering af uarbejdsdygtighed
Afgørelsen af, om du anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på din arbejdsevne. Det er kommunen, der som myndighed træffer afgørelsen, bl.a. på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen.
I de første 3 måneder skal din uarbejdsdygtighed som udgangspunkt foretages i forhold til din beskæftigelse før sygemeldingen. Derefter skal der foretages en bredere vurdering på grundlag af dit uddannelses- og beskæftigelsesområde.

Opfølgning
Kommunen skal i løbende sygedagpengesager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og den sygemeldtes behov og forudsætninger. Kommunen skal inddrage den sygemeldte i opfølgningen.

Bortfald af sygedagpenge
Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor du er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om du genoptager arbejdet eller raskmelder dig. Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når din helbredstilstand er stationær og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af din arbejdsevne skønner, at du ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. Dog vil udbetalingen af sygedagpenge senest ophøre ved revurderingstidspunktet.

Sygedagpengene ophører endvidere:

 • Så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del eller undlader at deltage i møde i rehabiliteringsteame.
 •  Så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at lade sig indlægge på sygehus eller modtage nødvendig lægebehandling. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 indhenter kommunen, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling, en udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales. Har kommunen indhentet en udtalelse, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for den sygemeldtes ret til sygedagpenge, at den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren. Ønsker den sygemeldte ikke, at der indhentes en udtalelse fra sundhedskoordinatoren træffer kommunen afgørelse om, at den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.
 • Så længe den sygemeldte mod lægens eller kommunens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen.
 • Hvis den sygemeldte ved sin adfærd forhaler helbredelsen.

Bortfald af sygedagpenge efter disse bestemmelser er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke ved opfølgning eller afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Generhvervelse af ret til sygedagpenge
Hvis du tidligere har opbrugt din ret til sygedagpenge på grund af tidsbegrænsningen i sygedagpengeloven, så vil du ved fornyet sygemelding ikke være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hvis der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.
Hvis du opfylder beskæftigelseskravet overfor arbejdsgiver ved at have været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger i mindst 74 timer, så vil du være berettiget til udbetaling af sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden.

Revurderingstidspunktet
Når du har været sygemeldt i 22 uger, så kommer det såkaldte revurderingstidspunkt. Her skal jobcentret vurdere, om du opfylder en af de følgende 7 forlængelsesmuligheder.

 1. Når det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
 2. Når det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger
 3. Når du er under eller venter på lægebehandling, og du efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
 4. Når kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse, om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
 5. Når en læge vurderer, at du har en livstruende alvorlig sygdom,
 6. Når der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
 7. Når der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Hvis kommunen vurderer, at du opfylder en af forlængelsesmulighederne, så forlænger de din sygedagpengeperiode under henvisning til det relevante punkt.
Hvis de vurderer, at du ikke opfylder en af forlængelsesmulighederne og samtidig vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, så skal du have tilbudt et jobafklaringsforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelse.

Jobafklaringsforløb
I dit jobafklaringsforløb skal du deltage i forskellige aktiviteter, fx behandling af din sygdom i sundhedsvæsenet, genoptræning i kommunens sundhedshus og afklaring af din arbejdsevne gennem en eller flere virksomhedspraktikker.
Hvis det gennem forløbet viser sig, at din arbejdsevne er væsentligt nedsat, så skal din sag drøftes på et møde i rehabiliteringsteamet, hvor du også selv deltager. Rehabiliteringsteamet laver en indstilling til den løsning, teamet vurderer er korrekt. Hvis de vurderer, at du fortsat har behandlings- eller udviklingsmuligheder, så indstiller de til et ressourceforløb. Hvis de vurderer, at du er i en stationær situation med en væsentligt nedsat arbejdsevne, så vil de typisk indstille til et fleksjob, og hvis de vurderer, at du ikke har nogen arbejdsevne, og hvis du er over 40 år, så vil de typisk indstille til en førtidspension. Kommunen træffer som myndighed efterfølgende en afgørelse i sagen, som oftest i overensstemmelse med indstillingen fra rehabiliteringsteamet.

Vurderingerne fra afklaringsaktiviteterne i en jobafklaringsforløb indgår i beslutningsgrundlaget for rehabiliteringsteamets indstilling i en sag på samme måde, som for personer i et ressourceforløb.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, eller hvis du har behov for sagkyndig hjælp i din sygedagpengesag, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen her på hjemmesiden og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her