Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Stop for udbetaling af sygedagpenge

Stop for udbetaling af sygedagpenge med den begrundelse, at du ikke længere er uarbejdsdygtig

I hvilke situationer må kommunen stoppe for udbetaling af dine sygedagpenge?

  1. Når der på revurderingstidspunktet ikke er forlængelsesmuligheder.
  2. Når din helbredstilstand er stationær, og du ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
  3. Når du ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af din egen sygdom.
  4. Så længe, du ikke medvirker til opfølgning, optræning m.m.

I et tidligere Nyhedsbrev kan du læse om sygedagpengeforløb, herunder om beskæftigelseskrav, revurderingstidspunktet og de 7 forskellige forlængelsesmuligheder samt i hvilke situationer kommunen må stoppe for udbetaling, hvis du ikke medvirker til opfølgning, optræning m.m.

Artiklen finder du her: https://bisidderhjaelpen.dk/sygedagpengeforloeb/

I et andet tidligere nyhedsindlæg kan du læse om sygedagpenge, når helbredstilstanden er stationær.

Artiklen finde du her: https://bisidderhjaelpen.dk/sygedagpenge-naar-helbredstilstanden-er-stationaer/

I denne artikel beskrives reglen om uarbejdsdygtighed

Uarbejdsdygtighed
Som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende kan du iflg. sygedagpengeloven ikke sygemelde dig alene på grund af sygdom, men du kan sygemelde dig, hvis din sygdom aktuelt medfører, at du ikke kan varetage dit job, dvs. hvis du er uarbejdsdygtig.

I langt de fleste sygedagpengeforløb er det den sygemeldte selv, der raskmelder sig til arbejdsgiveren og starter i arbejde igen.

Mange passer deres arbejde på trods af en kronisk lidelse, fx sukkersyge, epilepsi osv. fordi sygdommen ikke anfægter, at personen på trods af sygdommen er arbejdsdygtig, fx når pgl. tager den medicin, der kan holde symptomerne nede, selv om medicinen ikke kan helbrede lidelsen.

Man skal ikke altid være sygemeldt til man bliver rask, for det er der nogen, der ikke bliver, men som udgangspunkt så længe sygdommen medfører, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig. Ofte kan den langtidssygemeldte over en kortere periode som deltidssygemeldt komme gradvist tilbage i sit arbejde med et stigende ugentligt timetal frem til fuld raskmelding.

Jobcentrets vurdering af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Der foreligger således uarbejdsdygtighed, hvis den pågældende er ude af stand til at udføre noget af det arbejde, som ligger indenfor personens hidtidige arbejdsområde.

Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på et bredere grundlag, dvs. på baggrund af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.

For arbejdsledige er bedømmelsesgrundlaget det arbejdsområde, som den arbejdssøgende står til rådighed for.

Sygedagpengeudbetalingen fra kommunen ophører helt den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt arbejdsdygtig, og delvist den dag, hvor pågældende er delvist arbejdsdygtig.

De lægelige oplysninger, de sociale oplysninger og den arbejdsevne, som den sygemeldte har vist i en evt. virksomhedspraktik er beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse. Hvis kommunens afgørelse skal kunne holde i en eventuel ankesag, så skal kommunen sikre sig:

  • at afgørelsen er baseret på aktuelle og dækkende helbredsoplysninger
  • at afgørelsen er baseret på tilstrækkelige sociale oplysninger
  • at personen er blevet arbejdsdygtig svarende til omfanget i det hidtidige arbejde
  • at de skånehensyn, der er behov for at tilgodese ikke er så omfattende, at en ny ansættelse på ordinære lønvilkår bliver urealistisk.

Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen

Aktuelle og dækkende helbredsoplysninger
I en ankesag vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke havde tilstrækkelig dokumentation til at fastslå, at den sygemeldte ikke længere var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Kommunens afgørelse var ugyldig, fordi sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst. Der manglede oplysninger om, om fraværet skyldtes den pågældendes personlighedsstruktur, sociale forhold eller om det var på grund af den fortsatte belastningsreaktion.

Sociale oplysninger
Principafgørelse fra Ankestyrelsen, nr. D-2-02

”Ankestyrelsen fandt, at det var en væsentlig mangel ved sagsbehandlingen, at kommunen havde vurderet den sygemeldtes uarbejdsdygtighed alene på grundlag af de lægelige oplysninger, og at afgørelsen derfor var ugyldig.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger samt den sygemeldtes alder og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet de seneste par år var behov for en nærmere undersøgelse af hans arbejdsevne ved en arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger, inden der blev truffet afgørelse om hans fortsatte ret til sygedagpenge.

Ankestyrelsen henviste endvidere til at kommunen i forbindelse med dagpengeopfølgningen skal vurdere, om der er behov for optræning, revalidering eller andre former for bistand med henblik på at bevare den sikredes tilknytning til arbejdsmarkedet.”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=154728

Raskmelding til deltidsarbejde på trods af hidtidigt fuldtidsarbejde
Principafgørelse fra Ankestyrelsen, nr. 32-15:

”Det fremgår af kommunens afgørelse, at man vurderer, at du ikke længere var fuldt uarbejdsdygtig på baggrund af de lægelige oplysninger og det faktum, at du havde arbejdet 20 timer effektivt om ugen i den gennemførte praktik. Kommunen tilføjer, at det ikke er et krav for arbejdsdygtighed, at du skal arbejde 37 timer om ugen, men udelukkende det timetal, der giver dig mulighed for at være selvforsørgende. I denne forbindelse har kommunen henvist til vejledning om førtidspension.

Vi bemærker, at man først kan anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang. Vi henviser i den forbindelse til, at en lønmodtager er delvist uarbejdsdygtig, hvis den pågældendes fravær overstiger fire timer pr. uge.”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173117

Raskmelding på trods af omfattende skånehensyn
Hvis kommunen raskmelder dig med den begrundelse, at du ikke længere er uarbejdsdygtig under forudsætning af, at du i et kommende ansættelsesforhold kan få tilgodeset en række konkrete helbredsmæssige skånehensyn samt en såkaldt § 56-aftale, så arbejdsgiveren kan få refusion for sygedagpengeudgiften fra 1. fraværsdag, så er det spørgsmålet, om en sådan række af forudsætninger gør det realistisk for dig at finde et ansættelsesforhold på almindelige lønvilkår.

I den situation ville vi nok anbefale en anke, så Ankestyrelsen kunne få lejlighed til at afveje, om grundlaget for raskmeldingen var i orden eller om afgørelsen var baseret på en romantiseret virkelighedsopfattelse fra jobcentrets side.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen via kontaktformularen her på hjemmesiden eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her