Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Særlig støtte, kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, så har du mulighed for at søge om særlig støtte.

Særlig støtte

Særlig støtte kan som udgangspunkt ydes til den del af nettoboligudgiften, der overstiger et grænsebeløb, hvis størrelse afhænger af, om du har forsørgerpligt overfor børn og hvor mange hjemmeboende og udeboende børn, du har. Det vil sige, at du ud af din hjælp selv skal afholde den del af din nettoboligudgift, der ligge under grænsebeløbet, og den del, som du selv skal afholde ud af din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse bliver mindre, jo flere børn, du har forsørgerpligt over.

Grænsebeløb for særlig støtte i 2016

  • Hvis du ikke har forsørgerpligt over for børn, så er grænsebeløbet på 2.950 kr. pr. måned.
  • Hvis du har forsørgerpligt over for et hjemmeboende barn er grænsebeløbet på 4.200 kr. pr. måned.
  • Hvis du har forsørgerpligt over for et udeboende barn, så er grænsebeløbet på 4.300 kr. pr. måned.
  • Hvis du har forsørgerpligt over mere end et barn, så bliver grænsebeløbet nedsat med 800 kr. pr. måned for hvert hjemmeboende barn og med 650 kr. pr. måned for hvert udeboende barn, der har bopæl i Danmark.

Beregning af månedlig nettoboligudgift for lejere

For personer, der har fælles husførelse med andre, bliver nettoboligudgiften som udgangspunkt beregnet med lige andele til hver af parterne.

Til nettoboligudgiften medregnes huslejeudgiften efter fradrag af boligstøtte, udgifterne til vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedr. boligindskudslån og andre løbende udgifter, der er knyttet til boligen. Udgiften til fællesantenneanlæg medregnes dog kun, hvis der er en ufravigelig pligt til at afholde udgiften.

Kontanthjælpsloftet

Din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse samt din boligstøtte og særlige støtte kan på grund af kontanthjælpsloftet som hovedregel tilsammen maksimalt udgøre den sats for kontanthjælpsloftet, der er fastsat for den gruppe, som du tilhører, og som afhænger af samlivsforhold og antallet af børn.

Hvis din samlede ydelse til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse samt din boligstøtte og særlige støtte er højere end dit kontanthjælpsloft, så bliver din særlige støtte og/eller boligstøtten beskåret med den del af din samlede støtte, der overstiger kontanthjælpsloftet.

Hvis du har nogle timers arbejde samtidig med, at du modtager kontanthjælp, så bliver arbejdsindtægten modregnet i din hjælp, så den bliver udbetalt med et mindre beløb. Det giver så til gengæld plads til mere særlig støtte under kontanthjælpsloftet.

225-timers reglen

Hvis du har fået nedsat din kontanthjælp, fordi du ikke har haft tilstrækkelig mange arbejdstimer i din kontanthjælpsperiode, så medfører den reducerede kontanthjælp ikke, at der bliver skabt mere plads til særlig støtte under kontanthjælpsloftet. Du vil få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Her kan du se en opgørelse af kontanthjælpsloftet til forskellige modtagere:

https://faktaark.dk/frederiksberg_borgerinfo/Kontanthj%C3%A6lpsloft.pdf

Der kan max. udbetales boligsikring og særlig støtte med det beløb, der er forskellen mellem dit kontanthjælpsloft og din kontanthjælpssats.

Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlig støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

En rimelig, billigere bolig

Hvis boligudgiften til den bolig, som du bor i, efter en samlet bedømmelse ud fra dine forhold skønnes at være for høj, og der kan skaffes en konkret ledig, rimelig og billigere bolig, så kan kommunen beregne den særlige støtte efter nettoudgiften til den billigere bolig, også selvom du forbliver boende i din hidtidige bolig.

Ankestyrelsen har i sin principafgørelse nr. 48-16 beskrevet, hvordan kommunen skal forholde sig.

”Kommunen skal foretage den samlede vurdering af den hidtidige boligudgift på baggrund af ansøgerens og dennes families forhold, herunder familiens størrelse og samlede behov. Den særlige støtte kan først beregnes efter udgifterne til en rimelig billigere bolig fra det tidspunkt, hvor en anden konkret ledig, rimelig og billigere bolig kan skaffes. Det er således en betingelse, for at kommunen kan beregne den særlige støtte på baggrund af udgifterne til en rimelig billigere bolig, at kommunen har peget på en konkret ledig, rimelig og billigere bolig, så ansøgeren har en reel mulighed for at tilflytte en billigere bolig. Kommunen skal derfor henvise til en konkret ledig bolig, som borgeren har reel mulighed for at flytte ind i. Den faktiske nettoboligudgift til den rimelige og billigere bolig skal være billigere end den faktiske nettoboligudgift til den hidtidige bolig.”

Vil du vide mere?

Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist kontakt@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her