Det er den kommune, du bor i, der træffer afgørelse om, du er berettiget til merudgifter. Betingelser: du skal være fyldt 18 år, og du må ikke modtage førtids- eller folkepension. Dette gælder dog ikke personer, der er bevilget tilskud til BPA-ordninger eller, hvis du modtager invaliditetsydelse.

Du skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne. Udgiften skal altså være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Behovet for dækning af merudgifter skal ske i forhold til ikke-handicappede på samme alder og livssituation.

Du skal kunne sandsynliggøre, at du har merudgifter på mindst 6.000 kr. årligt til f.eks. befordring til og fra arbejde samt fritidsaktiviteter, kurser, ekstra håndsrækning, medicin, diætkost og ekstra håndsrækning.

Hvis du er gift eller har børn, der bor hjemme, forventes det, at de giver dig nødvendige håndsrækninger.

Du kan ikke få hjælp til egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning.

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.