Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Kontanthjælp for personer over 30 år

Grundlovens § 75, stk. 2 fastslår: ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.”

Lov om aktiv socialpolitik, § 2: ”Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.”

Kontanthjælp

Kontanthjælp er velfærdssamfundets sidste sikkerhedsnet, der kan træde i kraft, når alt andet glipper. Det medfører, at vi på kontanthjælp finder grupper af personer med en lang række problemstillinger udover ledighed, herunder forskellige helbredsproblematikker, fysisk lidelse, psykisk lidelse, misbrugsproblemer, hjemløshed med mere.

Betingelser for berettigelse til kontanthjælp

  1. at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, og
  2. at ændringen bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og
  3. at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, og
  4. at ansøgeren lovligt har opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 år indenfor de seneste 8 år, og
  5. at ansøgeren aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder

Ad. 1: Det er en forudsætning for berettigelse til kontanthjælp, at du har være ude for en ændring i dine forhold, en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.

Ad. 2: Hjælp til forsørgelse fra det offentlige i form af kontanthjælp, der er undergivet gensidig forsørgerpligt, kan først komme på tale, hvis behovet for forsørgelse gennem indkomst eller formue ikke kan dækkes af dig selv eller af dem, der har forsørgerpligt overfor dig.

Det er således en forudsætning for hjælp, at ændringen i dine forhold har medført, at du ikke længere gennem din indtægt kan forsørge dig selv og din familie. En eventuel indtægt skal derfor modregnes i hjælpen. Se evt. denne artikel om modregningsregler i kontanthjælp: https://bisidderhjaelpen.dk/modregning-kontanthjaelp-uddannelseshjaelp-integrationsydelse/

 Ad. 3: Det er også en forudsætning, at dit behov for økonomisk hjælp ikke kan dækkes af din eventuelle formue, og derfor er der formueregler, som du også kan læse mere om i den nævnte artikel om modregningsregler.

Hvis der er nogen, der har forsørgerpligt overfor dig, dvs. hvis du er gift, så er det også en forudsætning for din berettigelse til kontanthjælp, at dit behov for hjælp ikke kan dækkes af din ægtefælles indkomst eller formue. Du kan læse mere om gensidig forsørgerpligt i ægteskabet her: https://bisidderhjaelpen.dk/gensidig-forsoergerpligt/

Ad. 4: Det er fortsat en forudsætning for kontanthjælp, at du lovligt har opholdt dig i Danmark i sammenlagt 7 år indenfor de seneste 8 år. I modsat fald er det reglerne for integrationsydelse med hovedregler og undtagelser, du skal kikke nærmere på.

Ad. 5: Ved den første samtale på jobcentret vurderer din sagsbehandler, om du er i stand til at komme i ordinært arbejde indenfor en kortere periode, dvs. indenfor 3 måneder. Så betragtes du som jobparat og er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende. Målet er, at du hurtigst muligt kommer i job og bliver selvforsørgende.

 Hvis din sagsbehandler vurderer, at du ikke er i stand til at komme i ordinært arbejde indenfor en kortere periode, dvs. 3 måneder, som gør dig i stand til at forsørge dig selv, så betragtes du som aktivitetsparat, og så skal du deltage i de aktiviteter, der under hensyn til de skånebehov, der er beskrevet fra lægelig side, sættes i værk i bestræbelserne på at tilstræbe, at du igen på sigt kan blive selvforsørgende.

Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Målet er også her, at du kommer i job og bliver selvforsørgende, men da aktivitetsparate borgere har andre problemer end ledighed, skal jobcentret bidrage til, at den enkelte udvikler sig og på et tidspunkt bliver jobparat. Aktivitetsparate borgere vil typisk have brug for et længere forløb, før de er klar til at tage et job.

Ydelser på kontanthjælp

Der er en række forskellige satser for kontanthjælp, afhængigt af din alder og forsørgerstatus m.m. Satserne for 2018 kan du se her: http://bm.dk/da/Satser%20for%202018.aspx

Særlig støtte

Særlig støtte kan som udgangspunkt ydes til den del af nettoboligudgiften, der overstiger et grænsebeløb, hvis størrelse afhænger af, om du har forsørgerpligt overfor børn og hvor mange hjemmeboende og udeboende børn, du har. Det vil sige, at du ud af din hjælp selv skal afholde den del af din nettoboligudgift, der ligge under grænsebeløbet, og den del, som du selv skal afholde ud af din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse bliver mindre, jo flere børn, du har forsørgerpligt over.

Grænsebeløb for beregning af særlig støtte til boligudgift kan du se her: http://bm.dk/da/Satser%20for%202018/Kontanthjaelp.aspx

Kontanthjælpsloftet

For at sikre, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, uanset hvor lavtlønnet et job, du måtte have udsigt til, er der indført en overgrænse for din samlede hjælp.

Din kontanthjælp samt din boligstøtte og særlige støtte kan på grund af kontanthjælpsloftet som hovedregel tilsammen maksimalt udgøre den sats for kontanthjælpsloftet, der er fastsat for den gruppe, som du tilhører, og som afhænger af samlivsforhold og antallet af børn.

Hvis din samlede ydelse til kontanthjælp samt din boligstøtte og særlige støtte er højere end dit kontanthjælpsloft, så bliver din særlige støtte og/eller boligstøtten beskåret med den del af din samlede støtte, der overstiger kontanthjælpsloftet.

 Satserne for kontanthjælpsloft i 2018 kan du se her: http://bm.dk/da/Satser%20for%202018/Kontanthjaelpsloft.aspx

225 timers reglen

Pr. 1. oktober 2016 er der indført den såkaldte 225-timers-regel. Hvis du modtager kontanthjælp, og hvis du har gjort det sammenlagt i et år indenfor de sidste 3 år, så er du omfattet af 225-timers-reglen. Reglen medfører, at du fremover skal arbejde i mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder for at bevare din fulde ydelse. Hvis du ikke kan leve op til kravet, så kan din ydelse blive nedsat, og hvis du er gift, kan den blive nedsat eller helt bortfalde. Det er kun almindeligt ustøttet arbejde, der tæller med, ikke arbejde i virksomhedspraktik og løntilskudsordning.

Kommunen kan træffe afgørelse om, at du indtil videre bliver undtaget fra arbejdskravet på 225 timer, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan opfylde et arbejdskrav på 225 timers arbejde inden for 12 kalendermåneder.

Du kan læse mere om særlig støtte, kontanthjælpsloft og 225-timers reglen her: https://bisidderhjaelpen.dk/225-timers-reglen/

Rådighed for arbejdsmarkedet

Som jobparat skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og i de første tre måneder bliver du mødt med krav om, at du skal søge job bredt, intensivt og realistisk og kunne dokumentere din jobsøgning i en joblog på Jobnet.

Din kommune skal holde tre samtaler med dig i løbet af de første tre måneder. Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgningen.

Din kommune kan altid iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant.

Som aktivitetsparat, har du ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Hvis du på grund af personlige forhold i en periode ikke har mulighed for at deltage i tilbud m.v., har du ret til mentorstøtte i den periode. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive tilbud.

Sanktion for manglende jobsøgning
Du har som kontanthjælpsmodtager pligt til at stå til rådighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud som fx løntilskud, virksomhedspraktik m.v. Udgangspunktet er, at også personer, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparate, skal udnytte deres arbejdsmuligheder aktivt og tage imod en indsats rettet mod ordinær uddannelse eller et rimeligt tilbud om arbejde, fx et job på nedsat tid og/eller hvor der tages hensyn til eventuelt skånebehov.

Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du modtager kontanthjælp, skal kommunen give dig en sanktion.

Fx kan kommunen trække tre dage af din kontanthjælp i form af en såkaldt punktsanktion, hvis du fx uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job eller undlader at give meddelelse om sygdom til jobcentret eller din arbejdsgiver.

Hvis du er aktivitetsparat, og kommunen vurderer, du er i en udsat situation, skal kommunen anvende sanktionerne på en måde, der tager højde for, at du måske ikke har mulighed for at leve op til de krav, der stilles.

Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om den skal give en sanktion over for en aktivitetsparat person, eller om der er andre rimelige grunde end dem, som udtrykkeligt er nævnt i loven, der kan begrunde, at en sanktion ikke skal gives. Rimelige grunde kan fx være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Hvis du er aktivitetsparat, skal kommunen kun give dig en sanktion, hvis sanktionen skønnes at fremme din rådighed.

Inden kommunen må give dig en sanktion, skal kommunen altid have udnyttet alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig om, hvorfor du som aktivitetsparat ikke lever op til de krav, kommunen har stillet til dig – fx om at deltage i aktive tilbud. Det betyder i praksis, at kommunen fx skal være i personlig kontakt med dig, hvis du ikke reagerer på en skriftlig partshøring forud for en sanktion. Den personlige kontakt kan fx være telefonisk eller personlig kontakt, hvor du bor eller opholder dig, herunder på et eventuelt behandlingssted.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, eller hvis du har behov for sagkyndig hjælp i din kontanthjælpssag, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her