Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Koldingsagen

I den såkaldte Kolding-sag om sygedagpenge er der blevet fastslået forskellige grundlæggende principper:

  • Kommunen må ikke udlicitere sin myndighedsfunktion.
  • Kommunen må ikke træffe myndighedsafgørelse om stop for udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.
  • Reglen om 3 års forældelse for krav på sygedagpenge gælder, selv om kravet skyldes, at sygedagpengene er blevet stoppet i strid med loven.

Udlicitering af opgaver til en ekstern aktør
I august 2008 besluttede byrådet i Kolding at indgå i en partnerskabsaftale med Falck Jobservice. Målsætningen var at hjælpe langtidssyge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Falck Jobservice fik til opgave at varetage en servicefunktion, de skulle lave opfølgning i sygedagpengesager. De fik også en myndighedsfunktion, de skulle træffe afgørelse om stop for udbetaling af sygedagpenge, når de vurderede, at grundlaget for udbetaling af sygedagpenge ikke længere var til stede.

Statsforvaltningen vurderede imidlertid i 2010, at selv om kvaliteten af sagsbehandlingen var i orden, så måtte en medarbejder fra en ekstern aktør som Falck Jobservice ikke træffe en myndighedsafgørelse om at stoppe for udbetaling af sygedagpenge. En sådan afgørelse skulle træffes af kommunen, der jo er myndighed på sygedagpengeområdet.

Stop for udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft
Herefter traf Kolding Kommune afgørelse om stop for sygedagpenge i de berørte sager og med samme ophørsdato, som Falck Jobservice tidligere havde gjort.

Der var imidlertid forløbet lang tid med sagsforløbet omkring sagen med udlicitering af myndighedsfunktion, så Kolding kommune traf som følge heraf afgørelse om stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Statsforvaltningen godkendte kommunens afgørelse i februar 2011 og Ankestyrelsen godkendte også kommunens afgørelse i september 2011.

Herefter blev der i en konkret sag med hjælp fra den pågældendes fagforening, 3F ført en retssag, hvor Landsretten i 2014 stadfæstede, dvs. godkendte Ankestyrelsens afgørelse.

Denne domstolsafgørelse blev anket til Højesteret, der i september 2015 traf en højesteretsdom om, at der i sygedagpengesagen ikke kunne træffes afgørelse med tilbagevirkende kraft. Afgørelsen skulle ikke kun gælde sager i Kolding Kommune, men i alle landets 98 kommuner. Rigtig mange kommuner havde truffet afgørelser om stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, da det var praksis fra Ankestyrelsen. Der var således mange kommuner, der herefter skulle genoptage en lang række sager, hvor de på baggrund af en retsvildfarelse havde stoppet for udbetaling af sygedagpenge og frataget de sygemeldte borgere deres forsørgelsesgrundlag i strid med loven. En og en del af sagerne var adskillige år gamle, så en del af kravet på efterbetaling var mere end 3 år gammelt.

På baggrund af dommen har Ankestyrelsen udsendt principafgørelse nr. 84-16: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186731

3 års forældelse for krav på sygedagpenge
I forbindelse med genoptagelse af de enkelte sygedagpengesager skulle kommunen tage stilling til, om kravet på udbetaling af sygedagpenge var mere end 3 år gammelt og dermed forældet.

Spørgsmålene var herefter, fra hvilket tidspunkt forældelsen skulle beregnes og om kommunen kunne udbetale krav på sygedagpenge, der var forældet.

Kolding Kommune traf den afgørelse, at forældelsesreglen skulle gøres gældende og at 3 års perioden skulle beregnes ud fra sygedagpengeperioden og ikke ud fra datoen for højesteretsdommen, hvor borgeren jo for første gang fik viden om, at sygedagpengene var frataget uretmæssigt.

Koldings borgmester Jørn Pedersen har tidligere vurderet, at mindst 117 borgeres krav på sygedagpenge for i alt knap 12 mio. kr. er forældet på grund af 3-års fristen

Spørgsmålet blev behandlet som et § 20-spørgsmål i Folketinget, hvor daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann oplyste, at kommuner ikke har mulighed for at handle pr. kulance i økonomiske spørgsmål. De har en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt, og det indebærer en pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i økonomiske anliggender, så der ikke påføres en kommune udgifter, der kunne være undgået.

Spørgsmålet om forældelse blev i en konkret sag med hjælp fra 3F behandlet i byretten i Kolding, der i juni 2017 traf den afgørelse, at kravet i sagen var forældet.

Det vurderede 3F var med til at forringe retssikkerheden for syge borgere, da kommuner og Ankestyrelsen så efter 3 år ikke kunne gøres ansvarlige for vildledende afgørelser.

Afgørelsen blev derfor anket til Vestre Landsret, der i august 2018 har givet Kolding Kommune medhold i, at tidsfristen forhindrer efterbetaling.

Nu overvejer 3F, om de skal søge Procesbevillingsnævnet om en såkaldt 3. instansbevilling, så sagen kan komme for Højesteret.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?

Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist kontakt@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her