Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Forskellige former for fleksjob

Der er forskellige former for fleksjob. Her kan du læse om betingelserne for fleksjob og fleksjob som lønmodtager, fastholdelsesfleksjob, dvs. fleksjob som lønmodtager på hidtidig arbejdsplads, fleksjob som lønmodtager med bijob som selvstændig erhvervsdrivende og fleksjob som selvstændig erhvervsdrivende.

Berettigelse til fleksjob

Det er forudsætninger for, at du kan være berettiget til et fleksjob, at:

 • du er under folkepensionsalderen.
 • du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne.
 • du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår gennem omplacering på arbejdspladsen eller gennem revalidering.
 • alle relevante tilbud samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde dig i ordinær beskæftigelse, medmindre det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger.

Arbejdsevne

Fastlæggelse af din arbejdsevne tager udgangspunkt i vurderingerne fra gennemførte virksomhedspraktikker, både antal arbejdstimer pr. uge og den effektivitet i forhold til en normal arbejdsindsats, som du har arbejdet med i dine arbejdstimer. (arbejdsevne = antal timer/uge ganget med effektivitet/arbejdstime). Hvis du kan arbejde i 16 timer pr. uge med en effektivitet på 75%, så svarer det til en arbejdsevne på 12 timer pr. uge.

Kommunen skal vurdere nedsættelsen af din arbejdsevne i forhold til normalt fuldtidsarbejde (37 timer), uanset om du arbejdede mindre end fuldtid forud for stillingtagen til fleksjob.

Der er ingen fast nedre grænse for, hvor lav en arbejdsevne, der kan begrunde et fleksjob, og det indgår også i vurderingen, om arbejdsevnen forventes at kunne udvikle sig indenfor en rimelig periode. Kommunen kan give tilbud om fleksjob til en borger, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne. Det er dog en betingelse, at kommunen vurderer, at der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, således at borgeren kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig periode. Der skal derefter følges op på, om forventningen om en positiv udvikling af arbejdsevnen viser sig at holde stik. Hvis det ikke er tilfældet skal der tages stilling til, om fleksjob fortsat er den rigtige løsning eller om der skal tilkendes førtidspension.

I principafgørelse fra Ankestyrelsen, nr. 25-14 beskrives en sag, hvor borgeren havde en effektiv arbejdstid på ca. 2 timer om ugen. Her var borgeren omfattet af personkredsen, der har ret til fleksjob. I en anden sag, hvor borgeren havde en effektiv arbejdstid på ca. 40 minutter om ugen, var borgeren ligeledes omfattet af personkredsen, der har ret til fleksjob. Det var ikke udelukket, at borgerens arbejdsevne kunne udvikles, således at borgeren ville kunne klare mere end bare nogle få timers arbejde ugentligt.

Se principafgørelse fra Ankestyrelsen, nr. 25-14. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163444

Der er ingen fast øvre grænse for, hvor høj en arbejdsevne, der kan begrunde et fleksjob, men der har udviklet sig en praksis for, at arbejdsevnen skal være begrænset til omkring halvdelen af en normal arbejdsevne.

Midlertidigt eller permanent fleksjob

Hvis du er under 40 år bevilger Jobcenteret fleksjob for en periode på 5 år. Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om du fortsat opfylder betingelserne for et nyt fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, bevilger jobcenteret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed, og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Fleksjob som lønmodtager

Når jobcenteret skal godkende etablering af et konkret fleksjob, skal jobcenteret sikre:

 • om du kan bestride jobbet, også i forhold til eventuelle skånehensyn.
 • om der er kompenserende muligheder, herunder fx mulighed for hjælpemidler, mindre arbejdspladsindretninger og mulighed for personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv, som kan bidrage til, at arbejdsevnen kan udnyttes endnu bedre, end det ellers ville være muligt.
 • at dine skånebehov bliver tilgodeset.
 • at du udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet.

Jobcenteret skal endvidere foretage en opfølgning, efter at du har været ansat i fleksjobbet i 2½ år for at vurdere, om der er sket ændringer i dine forhold, herunder om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Herefter skal der følges op hver gang, der er gået 2½ år fra seneste opfølgning.

Fleksløntilskuddet er i 2018 på 18.260 kr. pr. måned. Om beregning af fleksløntilskud kan vi henvise til et tidligere Nyhedsbrev, Flexløntilskud fra 4. august 2016: https://bisidderhjaelpen.dk/flexloentilskud/

Fastholdelsesfleksjob, fleksjob som lønmodtager på hidtidig arbejdsplads

Det er forudsætninger for ansættelse i et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads:

 • at du opfylder betingelserne for fleksjob
 • at du forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Aftalen mellem dig og din arbejdsgiver om ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Arbejdsgiveren skal endvidere dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.
 • det er der dog ikke noget krav om, hvis du har været udsat for akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Fleksjob som lønmodtager på deltid kombineret med bijob som selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du er visiteret til fleksjob, og forud for din sygdom har været ansat som lønmodtager på deltid og derudover har haft selvstændig virksomhed i begrænset omfang, har du mulighed for fortsat at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med beskæftigelse i et deltids fleksjob som lønmodtager.
Kommunen skal dog vurdere konkret, i hvilket omfang den selvstændige bibeskæftigelse kan fortsætte samtidig med et fleksjob på deltid.

Hvis du ved overgang til fleksjob vælger at ophøre helt med din selvstændige bibeskæftigelse, vil du have ret til et fuldtids fleksjob.
Det er dog en forudsætning, at du forud for din sygemelding har været beskæftiget på fuldtid, når timerne med beskæftigelse som lønmodtager og arbejdet ved selvstændig bibeskæftigelse lægges sammen.

Se principafgørelse fra Ankestyrelsen, nr. 62-13.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160373

Fleksjob som selvstændig erhvervsdrivende

Jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af tilskud i 5 år til personer, som driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet, og som:

 • har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.
 • udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden.
 • er under folkepensionsalderen.
 • ikke modtager førtidspension.
 • forud for tilkendelse af tilskuddet første gang har drevet den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Tilskuddet er i 2018 som udgangspunkt på 138.437 kr./år = 11.536 kr./md. Tilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden, dels af anden arbejdsindkomst.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen via kontaktformularen her på hjemmesiden eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her