Menu
Ringes op?

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 7. september 2017 for Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ApS

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Download Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende i alle klientforhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1. Virksomhedsoplysninger
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ApS, CVR-nummer 38890085, er etableret på følgende adresser:

Afd. Midtjylland (hovedkontor)
Middelgade 3,
8900 Randers
……….
Afdeling Nordjylland
Kjellerupsgade 20,
9000 Aalborg
……….
Afdeling Sydjylland & Fyn
Havneparken 2,
7100 Vejle
……….
Afdeling Hovedstaden
Lyskær 8,
2730 Herlev
……….
Afdeling Sydsjælland
Energivej 3,
4180 Sorø

Vores kontor kan kontaktes på følgende telefonnummer +45 24 24 23 97, samt på e-mailadressen kontakt@bisidderhjaelpen.dk.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er organiseret som et ApS selskab.

Generelt om bistanden

For hver sag indgås en skriftlig aftale omkring omfanget af rådgivningen mellem Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen og klienten.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen vil i forbindelse med indtræden i en sag informere om de væsentligste elementer i bistanden, såfremt dette ikke fremgår af sammenhængen i øvrigt.

Bisidderhjælpen forpligtiger sig til over for klienterne at yde en kvalificeret rådgivning, som leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. Når en sag afsluttes, opbevares alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år.

Legitimation

Der skal til brug for behandlingen af enhver sag indleveres behørig legitimation med billede, cpr-nummer, samt nuværende folkeregisteradresse. Legitimation sker praktisk set ved, at du indleverer kopi af sygesikringskort, samt kopi af enten pas eller kørekort.

Forsikring og ansvar

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er omfattet af en rådgiverforsikring tegnet hos Codan.

Rådgiverforsikringen dækker rådgivning udøvet af Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog begrænset til et beløb svarende til kr. 3.000.000,00 pr. sag.

Honorering

Der faktureres efter medgået tid på sagen samt transporttakst pr. kørt km. tur/retur. Beregningen af kilometertakst sker jf. en af følgende muligheder:

  • Nærmeste kontor eller
  • Rådgiverens privatadresse såfremt dette er geografisk tættere på klienten.

Første indledende vurdering af sagen er uforpligtende og består af en telefonsamtale med visitationen.

I forbrugerforhold oplyses der altid om priser og vilkår.

Der tages forbehold for opkrævning af opstartsgebyr til dækning af opstartsudgifter, herunder: udfyldelse af fuldmagter, første anmodning om sagsakter og møde, oprettelse af journal i vores styringssystem. Opstartsgebyr dækker ikke gennemlæsning af sagsakter.

Kunden har fuld adgang via webadgangen til at se den anvendte tid og transportudgifter sammen samt al korresponder mellem parterne. Desuden fremgår arbejdsopgaver og pris for udført arbejde i fremsendte fakturaer.

I tilfælde af tvist om honorar opkrævet af Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen, kan klienten klage til Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen. Opnås der ikke herefter enighed, løses tvisten i henhold til Forretningsbetingelsernes pkt. 12.

Betalingsbetingelser

Faktureringstidspunktet varierer fra sag til sag. Der faktureres løbende.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpens betalingsbetingelser er netto kontant 2 dage fra faktureringstidspunkt. Ved manglende betaling indenfor 2 dage stoppes sagsarbejdet øjeblikkeligt.

Der beregnes renter i henhold til Renteloven.

Løbende acontoindbetalinger

Vi beder løbende om forudbetaling, hvor der opkræves et nyt acontobeløb på 5.000 kr., hver gang dit tilgodehavende er faldet til et minimum på 1.500 kr., hvilket er gældende for alle klientforhold.

Acontoindbetalingen forventes indbetalt indenfor 2 arbejdsdage fra vi udsender opkrævningen, for at sagsarbejdet kan fortsættes. Det vil sige, at vi ikke har mulighed for at give kredit og derfor kun har mulighed for at arbejde på din sag(er), så længe din saldo er i plus med minimum 1.500 kr. Dette er nødvendigt for at sikre en stabil drift af vores ydelser i fremtiden. Skulle acontobeløbet blive opbrugt før der fremsendes ny acontoopkrævning, fremsendes en faktura for det overskredne beløb samt en ny opkrævning for acontobeløb på 5.000 kr. Skulle acontobeløbet blive opbrugt før der fremsendes ny aconto opkrævning,
fremsendes en faktura for det overskredne beløb samt en ny opkrævning for acontobeløb på 5.000kr.

Immaterielle rettigheder

Klienten får brugsret til det konkrete materiale, som Bisidderhjælpen udarbejder til brug for sagen. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder for så vidt angår arbejder og materiale frembragt af Bisidderhjælpen i løbet af den periode, hvor Bisidderhjælpen har rådgivet klienten.

Opsigelse

Medmindre andet er aftalt, kan klienten altid opsige samarbejdet til ophør med øjeblikkelig virkning. Såfremt aftalen opsiges, inden den aftalte ydelse er leveret, er Bisidderhjælpen berettiget til at opkræve betaling for det udførte arbejde.

Persondatapolitik

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen respekterer fuldt ud sine klienters ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpens indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med Persondataloven. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger om vores kunder, som er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel og korrekt behandling.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen videregiver ikke sine klienters personoplysninger til tredjemand uden sine klienters samtykke.

Fortrolighed

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen behandler udvekslede informationer fortroligt og lægger stor vægt på beskyttelsen af personoplysninger.

Behandling af dine personoplysninger sker således i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven.

E-mail

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er ikke i stand til at kryptere e-mails til private modtager. Derfor kan udvekslingen af information, som følge af den manglende kryptering, være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til andres kundskab. I tilfælde af klientens ønske herom, vil oplysninger i stedet blive fremsendt med almindelig post.

Lovvalg og værneting

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpens bistand, rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af de danske internationale privatretlige regler. Eventuelle tvister kan alene indbringes for Retten i Randers.

Ring til os

Tlf. 24 24 23 97

Vil du vide mere - eller har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag!


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her