Menu
Ringes op?

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 7. september 2017 for Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ApS

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Download Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende i alle klientforhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1. Virksomhedsoplysninger
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ApS, CVR-nummer 38890085, er etableret på følgende adresser:

Hovedkontor Randers
Middelgade 3,
8900 Randers
……….
Afdeling Nordjylland
Kjellerupsgade 20,
9000 Aalborg
……….
Afdeling Sydjylland & Fyn
Havneparken 2,
7100 Vejle
……….
Afdeling Nord- & Midtsjælland
Lyskær 8,
2730 Herlev
……….
Afdeling Sydsjælland
Energivej 3,
4180 Sorø

Vores kontor kan kontaktes på følgende telefonnummer +45 24 24 23 97, samt på e-mailadressen kontakt@bisidderhjaelpen.dk.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er organiseret som et ApS selskab.

2. Generelt om bistanden
For hver sag indgås en skriftlig aftale omkring omfanget af rådgivningen mellem Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen og klienten.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen vil i forbindelse med indtræden i en sag informere om de væsentligste elementer i bistanden, såfremt dette ikke fremgår af sammenhængen i øvrigt.

Bisidderhjælpen forpligtiger sig til over for klienterne at yde en kvalificeret rådgivning, som leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. Når en sag afsluttes, opbevares alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år.

3. Legitimation
Der skal til brug for behandlingen af enhver sag indleveres behørig legitimation med billede, cpr-nummer, samt nuværende folkeregisteradresse. Legitimation sker praktisk set ved, at du indleverer kopi af sygesikringskort, samt kopi af enten pas eller kørekort.

4. Forsikring og ansvar
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er omfattet af en rådgiverforsikring tegnet hos Codan.

Rådgiverforsikringen dækker rådgivning udøvet af Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog begrænset til et beløb svarende til kr. 3.000.000,00 pr. sag.

5. Honorering
Honorar til Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen fastlægges konkret i hver enkelt sag ud fra sagens omstændigheder, dog således at der som udgangspunkt afregnes efter medgået tid. Der lægges særligt vægt på følgende elementer: det med sagens behandling forbundne ansvar, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om sagen er behandlet som en hastesag, hvilke personer der er inddraget i sagens behandling.

Der faktureres efter medgået tid på sagen samt transporttid og statens takst pr. kørt km. t/r. til møderne.

Første indledende uforpligtende vurdering af sagen bestående af en telefonsamtale i visitationen er gratis.

I forbrugerforhold oplyses der altid om priser og vilkår.

Der tages forbehold for opkrævning af opstartsgebyr til dækning af opstartsudgifter, herunder: udfyldelse af fuldmagter, første anmodning om sagsakter, oprettelse af journal i vores styringssystem. Opstartsgebyr dækker ikke gennemlæsning af sagsakter.

Klienten holdes løbende orienteret om væsentlige udviklinger i sagens omkostninger og honorarets størrelse. Endvidere har kunden fuld adgang via webadgang til at se den anvendte tid og transportudgifter samt al korrespondance mellem parterne. Desuden fremgår arbejdsopgaver og pris for udført arbejde i fremsende fakturaer.

I tilfælde af tvist om honorar opkrævet af Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen, kan klienten klage over honorarets størrelse til Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen. Opnås der ikke herefter enighed om honoraret, løses tvisten i henhold til Forretningsbetingelsernes pkt. 12.

6. Betalingsbetingelser
Faktureringstidspunktet varierer fra sag til sag. Der faktureres løbende.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpens betalingsbetingelser er netto kontant med omgående betaling. Ved manglende betaling indenfor 8 dage stoppes sagsarbejdet øjeblikkeligt.

Der beregnes renter i henhold til Renteloven.

7. Immaterielle rettigheder
Klienten får brugsret til det konkrete materiale, som Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen udarbejder til brug for sagen. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder for så vidt angår arbejder og materiale frembragt af Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen i løbet af den periode, hvor Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen har rådgivet klienten.

8. Opsigelse
Medmindre andet er aftalt, kan klienten altid opsige samarbejdet til ophør med øjeblikkelig virkning.

Såfremt aftalen opsiges, inden den aftalte ydelse er leveret, er Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen berettiget til at opkræve betaling for det udførte arbejde.

9. Persondatapolitik
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen respekterer fuldt ud sine klienters ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpens indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med Persondataloven. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger om vores kunder, som er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel og korrekt behandling.

Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen videregiver ikke sine klienters personoplysninger til tredjemand uden sine klienters samtykke.

10. Fortrolighed
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen behandler udvekslede informationer fortroligt og lægger stor vægt på beskyttelsen af personoplysninger.

Behandling af dine personoplysninger sker således i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven.

11. E-mail
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen er ikke i stand til at kryptere e-mails. Derfor kan udvekslingen af information, som følge af den manglende kryptering, være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til andres kundskab. I tilfælde af klientens ønske herom, vil oplysninger i stedet blive fremsendt med almindelig post.

12. Lovvalg og værneting
Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpens bistand, rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af de danske internationale privatretlige regler.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for Retten i Randers.

Ring til os

Tlf. 24 24 23 97

Få en vurdering af din sag

Bliv ringet op af en privat socialrådgiver og gør krav på dine rettigheder i dag.


Bekræft henvendelse *

Jeg er indforstået med, at Bisidderhjælpen må kontakte mig med henblik på en gratis, uforpligtende samtale! Ligeledes er jeg indforstået med, at Bisidderhjælpen gemmer mine data, indtastet ovenfor. Bisidderhjælpen videregiver ikke dine oplysninger til trejdepart.

Afdragsordning

Vi kontakter dig inden for en arbejdsuge, dog ved akutte sager kan dette fremskyndes ved

Læs om vores afdragsordning

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her