Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Førtidspension og skole/studier/arbejde

Din kommune kan tilkende dig førtidspension, hvis de vurderer det dokumenteret, at din arbejdsevne er varig nedsat, og at nedsættelsen har et så stort omfang, så du ikke vil kunne forsørge dig selv ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning.

Ved tilkendelsen er det således vurderet, at du ikke havde mulighed for at komme tilbage til selvforsørgelse gennem et arbejde, gennem revalidering, ressourceforløb eller fleksjob.

Alligevel kan der ske det, at en førtidspensionist, i den udstrækning helbredet gør det muligt, på et tidspunkt får et ønske om skolegang, studie, revalidering, deltidsarbejde, skånejob, ressourceforløb eller fleksjob. Formålet for førtidspensionisten kan være vidt forskellig. Det kan være for at øge sin livskvalitet, et lille økonomisk supplement til pensionen, eller det kan være i et forsøg på at genvinde sin mulighed for selvforsørgelse. Hvordan er mulighederne så, og kan det bringe fortsat berettigelse til førtidspension i fare?

Før du går i gang med en af de følgende aktiviteter bør du rette henvendelse til din sagsbehandler om dine planer, så du sikrer dig, at kommunen er orienteret, og at du ikke gør noget forkert.

Skolegang
Som førtidspensionist har du på lige fod med andre borgere ret til at gå i skole og tage fx H.F-enkeltfag. Du beholder din førtidspension og er ikke berettiget til Statens Uddannelsesstøtte.

Studier
Som førtidspensionist har du på lige fod med andre borgere ret til at søge ind på et studie, fx gennem en tompladsordning, og med henblik på at forbedre din livskvalitet.

Du beholder som udgangspunkt din førtidspension og er ikke berettiget til Statens Uddannelsesstøtte. Først hvis din uddannelsen medfører, at din arbejdsevne bliver forbedret, så du kan komme i arbejde og forsørge dig selv, kan det have indflydelse på, om du kan beholde din førtidspension.

Revalidering
Som førtidspensionist er det en forudsætning for revalidering med revalideringsstøtte, at du har en realistisk mulighed for efter endt revalidering at blive helt eller delvist selvforsørgende. Du kan ikke få bevilget revalidering alene for at højne din livskvalitet.

Hvis du opfylder betingelserne for revalidering, så kan der ydes særlig støtte til udgifter:

  • der er en nødvendig følge af uddannelsen
  • der er en nødvendig følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Ressourceforløb
Hvis du er førtidspensionist og under 40 år, så kan du godt tilbydes et ressourceforløb, hvis forløbet kan medvirke til at udvikle din arbejdsevne og hvis lovens øvrige betingelser er opfyldt. Hvis du som førtidspensionist visiteres til et ressourceforløb, så modtager du fortsat din førtidspension under ressourceforløbet.

Hvis du er førtidspensionist over 40 år, så kan du ikke tilbydes et ressourceforløb, men du kan få hjælp til at komme i arbejde, evt. som skånejob.

Deltidsarbejde
Som førtidspensionist må du gerne påtage dig et deltidsarbejde nogle få timer om ugen til almindelig aflønning. Du bevarer din førtidspension, men lønindtægten bliver modregnet efter gældende regler. Hvis omfanget af dit arbejde indikerer, at din arbejdsevne ikke længere er væsentligt nedsat, så kan du risikere at få frakendt din førtidspension.

Skånejob
Som førtidspensionist har du mulighed for at blive ansat i skånejob, ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Det er jobcentret, der skal godkende ansættelsesforholdet og bevilge løntilskuddet. Som ansat med løntilskud bevarer du din førtidspension, men lønindtægten bliver modregnet efter gældende regler.

Fleksjob
Som førtidspensionist kan du godt få bevilget et fleksjob, og vel typisk i forlængelse af et ressourceforløb med fortsat udbetaling af førtidspension, der har vist, at denne løsning var en realistisk mulighed. Du kan imidlertid ikke være ansat i et fleksjob samtidig med, at du modtager førtidspension. Ved ansættelse i et fleksjob skal din førtidspension gøres hvilende eller frakendes.

Modregning
Hvis du som førtidspensionist får en lønindtægt, så skal lønindtægten modregnes i førtidspensionen efter gældende regler. Det kan du læse mere om her: https://bisidderhjaelpen.dk/beregning-af-foertidspension/

Hvilende førtidspension
Din førtidspension kan gøres hvilende uden tidsmæssige begrænsninger, mens du deltager i lønnet arbejde af væsentligt omfang, revalidering med revalideringsstøtte eller arbejder i et fleksjob. Det betyder, at du stadigvæk har en tilkendt førtidspension i baggrunden, men at du aktuelt ikke får nogen udbetaling.

Du lever så af den indkomst, som din aktivitet medfører.

Hvis det viser sig, at du alligevel ikke kunne blive selvforsørgende, så kan din førtidspension blive vakt til live igen. Det kræver ikke en ny ansøgningsprocedure.

Frakendelse af førtidspension
Hvis du som førtidspensionist gennem dit arbejde over en længere periode viser, at din arbejdsevne er blevet forbedret så meget, at du vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, så skal kommunen tage stilling til, om du skal have frakendt din førtidspension.

Hvis du har fået frakendt din førtidspension og efterfølgende kommer i en situation med fornyet behov for førtidspension, så kræver det en ny ansøgningsprocedure.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kontakt Bisidderhjælpen via kontaktformularen her på hjemmesiden eller ring på tlf. 24 24 23 97.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her