Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Flytning og forsørgerydelser

Hvordan er det nu lige med forsørgerydelser, hvis du flytter fra en kommune til en anden kommune? Hvad sker der med en løbende ydelse, og hvad sker der, hvis du har rejst en ansøgning i din hidtidige kommune og flytter til en anden kommune før fraflytningskommunen har truffet en afgørelse i din ansøgning.

Der skal altid være en kommune, som har pligt til at yde borgeren hjælp. Det er et grundlæggende princip, der sikrer, at borgeren får den nødvendige hjælp i tide og ikke risikerer at blive henvist fra myndighed til myndighed.
Efter retssikkerhedsloven er det opholdskommunen, der har pligt til at yde hjælp.

Hvis du flytter fra en kommune til en anden kommune, så bliver tilflytningskommunen din nye opholdskommune, og så er det den nye kommune, der har pligt til at yde hjælpen. Når tilflytningskommunen skal vurdere, om du fortsat skal have den hjælp, som du fik i fraflytningskommunen, så kan der ske ændringer i hjælpen, fordi din nye kommune kan have et andet serviceniveau end din gamle kommune.
På en række områder er den nye kommune dog bundet af de beslutninger, der er truffet i din hidtidige kommune.

Flytning og løbende ydelse

Kontanthjælp
Hvis du flytter til en anden kommune mens du er på kontanthjælp, er det vigtigt, at du husker at melde flytningen til den nye kommune med det samme. Det er nemlig den nye kommune, der skal udbetale din kontanthjælp for hele den måned, hvori flytningen er foregået.

Forrevalidering
Hvis flytningen sker i et forrevalideringsforløb, hvor det erhvervsmæssige sigte endnu ikke er afklaret, så er det tilflytningskommunen, der træffer afgørelse om det videre revalideringsforløb.

Revalidering
Hvis du inden flytningen er bevilget revalidering til en fastlagt erhvervsplan, dvs. at din hidtidige opholdskommune har givet et bindende tilsagn om at give hjælp til erhvervsplanen, så kan tilflytningskommunen ikke ændre den fastlagte erhvervsplan, medmindre der ved flytningen er sket individuelle eller generelle ændringer i dine muligheder for at gennemføre planen.
Forpligtelsen til at yde bistand går således videre til den nye opholdskommune så længe du følger den fastlagte plan. Hvis der bliver grund til at revidere den fastlagte erhvervsplan, så er det den nye kommune, der træffer afgørelse i sagen.

Sygedagpenge
Du kan naturligvis godt flytte fra den ene kommune til den anden kommune mens du går sygemeldt og er i gang med behandling i sundhedsvæsenet og modtager sygedagpenge fra din kommune eller modtager løn under sygdom fra din arbejdsgiver, der så modtager sygedagpengerefusion fra din kommune. Du kan også flytte selv om du deltager i virksomhedspraktik med henblik på afklaring af din arbejdsevne.
Hvis du flytter, så vil dine sygedagpengesag eller kopierne af den blive sendt til din nye bopælskommune, og det er herefter den nye kommune, der udbetaler sygedagpenge og laver opfølgning i sygedagpengesagen, herunder om der ved revurderingstidspunktet er grundlag for forlængelse af sygedagpengeperioden, iværksættelse af en virksomhedspraktik, om du skal tilbydes et erhvervsafklaringsforløb, og som i givet fald forbereder sagen til forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Ressourceforløbsydelse
Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.
Både hvis du modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb og hvis du modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et jobafklaringsforløb bevarer du retten til ydelsen i en ny kommune.
Om den plan for indholdet i ressourceforløbet/jobafklaringsforløbet, der er lagt i din hidtidige kommune, kan opretholdes afhænger af en konkret vurdering af forløbet og hvorvidt forløbet er flytbart. Det kan anbefales, at du anmoder den nye kommune om muligheden for at flytte indholdet af ressourceforløbet.

Fleksjob
Hvis du er ansat i et fleksjob, som du bevarer, selv om du flytter til en anden kommune, så bevarer du retten til dit fleksjob og dit fleksløntilskud. Der skal ikke ske en ny visitation til fleksjob, når du flytter kommune, men du skal rette henvendelse til den nye kommune, der så skal udbetale fleksløntilskud.

Ledighedsydelse
Hvis du forud for flytningen modtog ledighedsydelse, så bevarer du retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.
Hvis flytning til en anden kommune medfører, at du opsiger dit fleksjob, så har du ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt.
Det betyder bl.a., at du ikke må være selvforskyldt ledig fra dit hidtidige fleksjob, og det betyder, at der skal foreligge en gyldig grund til, at du har opsagt fleksjobbet.
Ved vurderingen af, om du er selvforskyldt ledig, skal årsagen til flytningen indgå. Hvis flytningen er en personlig beslutning efter eget valg, så er der tale om selvforskyldt ledighed, og dermed ingen gyldig grund til at opsige fleksjobbet.
Hvis du flytter som følge af, at din ægtefælle eller samlever skal påbegynde arbejde, uddannelse eller selvstændig virksomhed, så kan flytningen efter omstændighederne være en gyldig grund til opsigelse.
Det må stærkt anbefales, at du drøfter en eventuel opsigelse af dit fleksjob med din sagsbehandler, før du træffer afgørelse om opsigelse, så du kan træffe afgørelsen i en situation, hvor du er blevet orienteret om konsekvenserne af en opsigelse.

Førtidspension
Når du har fået tilkendt førtidspension, så bevarer du din førtidspension uanset hvilken kommune, du bor i. Der skal ikke ske en ny vurdering.
Du skal bare henvende dig til tilflytningskommunen og til Udbetaling Danmark.

Flytning og ansøgning under sagsbehandling i fraflytningskommunen

Hvis du har indgivet en ansøgning i din hidtidige kommune, men flytter og tager varigt ophold i en ny kommune, inden der er truffet afgørelse i din ansøgning, så skal sagen overgives til sagsbehandling i den nye kommune, som nu har overtaget pligten til hjælp, så det bliver den nye kommune, der skal færdigbehandle ansøgningen.

Hvis du har anket en afgørelse i din hidtidige kommune, og Ankestyrelsen har hjemvist sagen til kommunen til fornyet afgørelse, og du så er flyttet til en anden kommune inden der er truffet en ny afgørelse i din hidtidige kommune, så bliver det din nye kommune, der skal træffe afgørelse i sagen.
Det er din aktuelle opholdskommune, der har den stedlige kompetence til at behandle en sag, efter at den er blevet hjemvist. Dette gælder også selvom hjemvisningen er sket til den tidligere opholdskommune, som traf den afgørelse, som efterfølgende er blevet hjemvist.
Den tidligere opholdskommune skal derfor – med dit samtykke – overdrage sagens akter til den aktuelle opholdskommune, så du ikke bliver stillet ringere på grund af en flytning under klagesagens behandling.

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her