Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Dækning af udgift til samtaleforløb hos psykolog

Hvis du ønsker at få hjælp hos en psykolog til at håndtere en svær periode eller en akut krise i dit liv, hvis du som hovedregel selv skulle betale hele eller dele af udgiften. Der er dog i de sidste år kommet en øget fokus på hjælp til psykolog og der er mange muligheder for at søge tilskud eller dækning af udgiften.

Nedenstående er et forsøg på at skabe overblik over de muligheder, der er for at få dækket udgiften helt eller delvist.

 1. Egen læge
 2. Sygesikringen Danmark
 3. Arbejdsgiveren
 4. Den faglige organisation
 5. Forsikringsselskabet
 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 7. Erstatning til ofre for vold
 8. Jobcentret, sygedagpengeopfølgning
 9. Jobcentret, økonomisk trang

 Ad. 1. Egen læge

Den primære mulighed er sygesikringslovens regler. Du har ret til tilskud til behandling hos psykolog, hvis du:

 1. har været ofre for røveri, vold eller voldtægt,
 2. har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker,
 3. er pårørende til alvorligt psykisk syge personer,
 4. er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
 5. er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
 6. er pårørende ved dødsfald,
 7. har forsøgt selvmord,
 8. har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge,
 9. inden du er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb,
 10. har en let til moderat depression, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år, eller
 11. lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Tilskuddet er på omkring 60% af det fastsatte honorar pr. konsultation og kan gives til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. For personer omfattet af punkterne 10 og 11 kan tilskud forlænges til yderligere 12 konsultationer.

Som en forsøgsordning tilbydes der fra 1. juli 2018 til 31.12.2021 gratis psykologhjælp til unge på 18 til og med 20 år, når de henvises af egen læge, på grund af angst eller depression.

Egen læge kan også henvise personer, der opfylder henvisningskriterierne, til lægelig udredning, undersøgelse og behandling på en sygehusafdeling, hvor psykologsamtaler indgår i behandlingstilbuddet, for eksempel:

 • Lokalpsykiatrien
 • Arbejdsmedicinsk Klinik i forbindelse med formodet arbejdsrelateret psykisk lidelse.
 • Rheumatologisk afdeling, hvor en del af behandlingsforløbet kan være psykologisk smertebehandling.
 • Smerteklinik

Ad. 2. Sygesikringen Danmark
Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, så kan du få tilskud til behandling hos en autoriseret psykolog. Der kan gives tilskud efter henvisningsårsagerne 1-11, som er nævnt ovenfor og Sygesikringen Danmark ser bort fra alderskravene. Børn under 18 kan få tilskud uanset henvisningsårsag.

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Ad. 3.  Arbejdsgiveren
Muligheden for psykologsamtaler betalt af arbejdsgiveren kan være beskrevet i nogle personalepolitiske retningslinjer: Voldspolitik/Alkoholpolitik/Afskedigelsespolitik/Arbejdsfastholdelse.

Der kan være god grund til at søge dækning af udgiften via arbejdsgiveren i sager, hvor behovet for psykologsamtaler er begrundet i psykiske belastninger i arbejdsmæssig sammenhæng.

Ad. 4. Den faglige organisation
Nogle faglige organisationer har mulighed for at dække udgift til psykologsamtaler fx under forudsætning af, at behovet for samtaler har sammenhæng med en arbejdsskade (arbejdsulykke eller erhvervssygdom), der er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Om det er en mulighed i din faglige organisation må du afklare ved en konkret henvendelse.

Ad. 5. Forsikringsselskabet

Forsikringssager

Hvis du har været udsat for en ulykkeshændelse, som du er forsikret imod, så kan du søge dækning af din egenandel af “helbredelsesudgifter”. Ansøgning skal sendes til dit forsikringsselskab:

 • Den ulykkesforsikring, den skadede selv har tegnet
 • Den sundhedsforsikring, den skadede er dækket af gennem sin ansættelse eller som vedkommende selv har tegnet
 • Kun dækning, hvis hændelsen falder ind under den givne forsikringsdækning
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi

Erstatningssager

Hvis du har behov for psykologbehandling i en almindelig erstatningssag, så kan du søge dækning af din egenandel af “helbredelsesudgifter”. Ansøgning skal sendes til den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab.

 • Kun dækning, hvis der er en ansvarlig skadevolder
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi

Ad. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Hvis behovet for psykologbehandling skyldes en skade, der er eller kan anerkendes som arbejdsskade, så kan udgifterne betales i det omfang, udgifterne ikke kan afholdes efter lov om offentlig sygesikring eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Ansøgning med faglig vurdering af behov for psykologsamtaler eller kvittering for betalte psykologsamtaler sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 • Kun dækning, hvis hændelsen er eller kan anerkendes som en arbejdsskade
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi
 • Udskudt iværksættelse, evt. lang sagsbehandlingstid

Ad. 7. Erstatning til ofre for forbrydelser
Hvis du har været udsat for personskade for eksempel efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for, herunder helbredelsesudgifter i form af egenandel af udgift til psykologsamtaler.

Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået.

Du finder ansøgningsskemaet her: http://www.civilstyrelsen.dk/upload/en_ans_002.pdf

 • Kun dækning, hvis hændelsen falder ind under betingelserne i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi
 • Udskudt iværksættelse, evt. lang sagsbehandlingstid

Ad. 8.  Jobcentret, sygedagpengeopfølgning
”Forebyggende og afklarende tilbud som f.eks. psykologhjælp, kostvejledning og fysisk træning kan ikke gives som et enkeltstående tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, men vil kunne indgå som en del af et beskæftigelsesrettet tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Sigtet i beskæftigelsesrettede tilbud er altid arbejdsmarkedet.” (Arbejdsmarkedsstyrelsen, Skr. Nr. 9406 af 19/06/2009, pkt.4.2.2)

 • ikke individuelle psykologsamtaler som et isoleret behandlingstilbud, men psykologhjælp som en generel del af et beskæftigelsesrettet tilbud
 • stillingtagen til beskæftigelsesrettet tilbud gennem sagsbehandler
 • konkret vurdering af grundlag for deltagelse på baggrund af den enkelte sags oplysninger
 • psykologsamtaler integreret i beskæftigelsesrettet tilbud og dermed uden udgift for patient

Ad. 9. Jobcentret/pensionsafdelingen, økonomisk trang
Ikke-pensionister kan søge om økonomisk bistand til dækning af bl.a. udgiften til psykologsamtaler via aktivlovens § 82 om sygebehandling m.v. : ”Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.”

Det er en forudsætning, at:

 1. der er en faglig vurdering af, at psykologbehandling er nødvendigt og helbredsmæssigt velbegrundet
 2. udgiften kan ikke dækkes efter anden lovgivning
 3. ansøgeren og ægtefællen ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften

Folkepensionist og førtidspensionist med pension tilkendt før 2003

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, bl.a. til dækning af psykologsamtaler. Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg.

Førtidspensionist med pension tilkendt i 2003 og senere

Du kan søge om økonomisk tilskud til enkeltydelser, bl.a. sygebehandling og herunder psykologsamtaler, hvis du er i en så vanskelig økonomisk situation, at du ikke selv har mulighed for at betale. Du skal søge inden du påtager dig udgiften.

 • Afhængig af privatøkonomi med meget strenge kriterier

Ønsker du hjælp en sag vedr.ovenstående, så kontakt en rådgiver fra Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 eller udfyld en henvendelse via hjemmesiden og bliv ringet op.

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her