Menu
Ringes op?

Nyheder

Hos Bisidderhjælpen tilbyder vi uvildig og specialiseret privat socialrådgivning til klienter, som ønsker professionel hjælp til at opnå et korrekt og effektivt sagsforløb indenfor bl.a. beskæftigelses- og familieområdet.

Få en vurdering af din sag!

Har du en kommende eller igangværende sag hos det offentlige og ønsker rådgivning fra en uvildig specialist? Bliv ringet op og få en snak med en uvildig socialrådgiver - som varetager dine rettigheder og interesser.


Dækning af udgift til samtaleforløb hos psykolog

Hvis din læge henviser dig til psykiater, så er det en form for behandling, som du ikke selv skal betale. Anderledes er det med behandling hos en psykolog. Her er hovedreglen, at du selv skal dække udgift til psykologsamtaler. Der er imidlertid en række muligheder for at søge tilskud til dækning af udgiften.

Nedenstående er et forsøg på at skabe overblik over de muligheder, der er for at få dækket udgiften helt eller delvist, hvilke kriterier, der er for dækning samt kommentarer til svage og stærke sider ved den enkelte ordning.

 1. Egen læge
 2. Sygesikringen Danmark
 3. Arbejdsgiveren
 4. Den faglige organisation
 5. Forsikringsselskabet
 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 7. Erstatning til ofre for vold
 8. Jobcentret, sygedagpengeopfølgning
 9. Jobcentret, økonomisk trang

 Ad. 1. Egen læge

Den primære mulighed er sygesikringslovens regler. Du har ret til tilskud til behandling hos psykolog, hvis du:

 1. har været ofre for røveri, vold eller voldtægt,
 2. har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker,
 3. er pårørende til alvorligt psykisk syge personer,
 4. er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
 5. er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,
 6. er pårørende ved dødsfald,
 7. har forsøgt selvmord,
 8. har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge,
 9. inden du er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb,
 10. har en let til moderat depression, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år, eller
 11. lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Og hvis du opfylder de kriterier, der er beskrevet nærmere i bilag 1 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185498

Tilskuddet er på 60% af det fastsatte honorar pr. konsultation og kan ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb; men personer omfattet af punkterne 10 og 11 kan ved genhenvisning få tilskud til yderligere 12 konsultationer.

 • Henvisning gennem din praktiserende læge
 • Snævre henvisningskriterier
 • Kun delvis udgiftsdækning, så der bliver også tale om en egenbetaling
 • Uafhængigt af privatøkonomi
 • Hurtig iværksættelse

Egen læge kan også henvise personer, der opfylder henvisningskriterierne, til lægelig udredning, undersøgelse og behandling på en sygehusafdeling, hvor psykologsamtaler indgår i behandlingstilbuddet, f.eks.

 • Lokalpsykiatrien
 • Arbejdsmedicinsk Klinik i forbindelse med formodet arbejdsrelateret psykisk lidelse.
 • Rheumatologisk afdeling, hvor en del af behandlingsforløbet kan være psykologisk smertebehandling.
 • Smerteklinik
 • Henvisning gennem egen læge
 • Psykologsamtaler integreret i behandlingstilbud og dermed uden udgift for patient

Ad. 2. Sygesikringen Danmark

Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, så kan du få tilskud til behandling hos en autoriseret psykolog for de psykiske lidelser, henvisningsårsagerne 1-11, der er nævnt ovenfor og Sygesikringen Danmark ser bort fra alderskravene.

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

 • Kun tilskud hvis du er medlem af Danmark
 • Kun lille tilskud
 • Uafhængigt af privatøkonomi

Ad. 3.  Arbejdsgiveren

Muligheden for psykologsamtaler betalt af arbejdsgiveren kan være beskrevet i nogle personalepolitiske retningslinjer: Voldspolitik/Alkoholpolitik/Afskedigelsespolitik/Arbejdsfastholdelse.

Der kan være god grund til at søge dækning af udgiften via arbejdsgiveren i sager, hvor behovet for psykologsamtaler er begrundet i psykiske belastninger i arbejdsmæssig sammenhæng.

 • Brede tildelingskriterier
 • Ingen udgift for lønmodtageren
 • Uafhængig af privatøkonomi
 • Hurtig iværksættelse

Ad. 4. Den faglige organisation

Nogle faglige organisationer har mulighed for at dække udgift til psykologsamtaler fx under forudsætning af, at behovet for samtaler har sammenhæng med en arbejdsskade (arbejdsulykke eller erhvervssygdom), der er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Om det er en mulighed i din faglige organisation må du afklare ved en konkret henvendelse.

 • Fuld udgiftsdækning for din egenandel
 • Uafhængigt af privatøkonomi
 • Hurtig iværksættelse    

Ad. 5. Forsikringsselskabet

Forsikringssager

Hvis du har været udsat for en ulykkeshændelse, som du er forsikret imod, så kan du søge dækning af din egenandel af “helbredelsesudgifter”. Ansøgning skal sendes til dit forsikringsselskab:

 • Den ulykkesforsikring, den skadede selv har tegnet
 • Den sundhedsforsikring, den skadede er dækket af gennem sin ansættelse eller som vedkommende selv har tegnet
 • Kun dækning, hvis hændelsen falder ind under den givne forsikringsdækning
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi

Erstatningssager

Hvis du har behov for psykologbehandling i en almindelig erstatningssag, så kan du søge dækning af din egenandel af “helbredelsesudgifter”. Ansøgning skal sendes til den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab.

 • Kun dækning, hvis der er en ansvarlig skadevolder
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi

Ad. 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvis behovet for psykologbehandling skyldes en skade, der er eller kan anerkendes som arbejdsskade, så kan udgifterne betales i det omfang, udgifterne ikke kan afholdes efter lov om offentlig sygesikring eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Ansøgning med faglig vurdering af behov for psykologsamtaler eller kvittering for betalte psykologsamtaler sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 • Kun dækning, hvis hændelsen er eller kan anerkendes som en arbejdsskade
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi
 • Udskudt iværksættelse, evt. lang sagsbehandlingstid

Ad. 7. Erstatning til ofre for forbrydelser

Hvis du har været udsat for personskade for eksempel efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for, herunder helbredelsesudgifter i form af egenandel af udgift til psykologsamtaler.

Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået.

Du finder ansøgningsskemaet her: http://www.civilstyrelsen.dk/upload/en_ans_002.pdf

 • Kun dækning, hvis hændelsen falder ind under betingelserne i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 • Fuld udgiftsdækning
 • Uafhængigt af privatøkonomi
 • Udskudt iværksættelse, evt. lang sagsbehandlingstid

Ad. 8.  Jobcentret, sygedagpengeopfølgning

”Forebyggende og afklarende tilbud som f.eks. psykologhjælp, kostvejledning og fysisk træning kan ikke gives som et enkeltstående tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, men vil kunne indgå som en del af et beskæftigelsesrettet tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Sigtet i beskæftigelsesrettede tilbud er altid arbejdsmarkedet.” (Arbejdsmarkedsstyrelsen, Skr. Nr. 9406 af 19/06/2009, pkt.4.2.2)

 • ikke individuelle psykologsamtaler som et isoleret behandlingstilbud, men psykologhjælp som en generel del af et beskæftigelsesrettet tilbud
 • stillingtagen til beskæftigelsesrettet tilbud gennem sagsbehandler
 • konkret vurdering af grundlag for deltagelse på baggrund af den enkelte sags oplysninger
 • psykologsamtaler integreret i beskæftigelsesrettet tilbud og dermed uden udgift for patient

Ad. 9. Jobcentret/pensionsafdelingen, økonomisk trang

Ikke-pensionister kan søge om økonomisk bistand til dækning af bl.a. udgiften til psykologsamtaler via aktivlovens § 82 om sygebehandling m.v. : ”Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.”

Det er en forudsætning, at:

 1. der er en faglig vurdering af, at psykologbehandling er nødvendigt og helbredsmæssigt velbegrundet
 2. udgiften kan ikke dækkes efter anden lovgivning
 3. ansøgeren og ægtefællen ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften

Folkepensionist og førtidspensionist med pension tilkendt før 2003

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, bl.a. til dækning af psykologsamtaler. Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg.

Førtidspensionist med pension tilkendt i 2003 og senere

Du kan søge om økonomisk tilskud til enkeltydelser, bl.a. sygebehandling og herunder psykologsamtaler, hvis du er i en så vanskelig økonomisk situation, at du ikke selv har mulighed for at betale. Du skal søge inden du påtager dig udgiften.

 • Afhængig af privatøkonomi med meget strenge kriterier

Hvis ovenstående har givet dig anledning til nogle spørgsmål, så kan du orientere dig om mulighederne for hjælp fra Bisidderhjælpen og betingelserne for hjælpen på https://bisidderhjaelpen.dk/ og du kan kontakte Bisidderhjælpen via kontaktformularen eller på tlf. 24 24 23 97 for yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?

Hugo Knudsen

Arbejdsskadespecialist kontakt@bisidderhjaelpen.dk Vis faglige profil

Følg os på

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Informationer deles med tredjepart. Læs mere her